-_______ fresh vegetables!
          -I myself grow them.  

  • AHow
  • B What
  • C What a
  • D How a
参考答案: B
解题思路: 考察“What+a/an+(形容词)+单数可数名词+主语+谓语!”的感叹句句型,感叹句在表示激动强烈的感情时,可以省略后面的主语和谓语。故选B。